Poslanie a vízia

Naše poslanie 

Podporujeme a sprevádzame ľudí s ŤZP na ceste k plnohodnotnému životu (aktívny, samostatný, sebarealizujúci, šťastný).

Strategická vízia

Komunitné služby podporujúce a sprevádzajúce ľudí s ŤZP na ceste osamostatňovania sa a začleňovania sa do života spoločnosti. Chceme, aby sa naši klienti naučili v spoločnosti orientovať, vytvárali si vzťahy v rámci komunity, aby sa naučili riadiť svoj život, aby mali vlastné plány a ciele, o dosiahnutie ktorých sa budú snažiť. Poskytujeme im k tomu podporujúce prostredie, vytvárame rôznorodé aktivity, do procesu ich tvorby prizývame klientov. Nie sú len prijímateľmi, sú aj spolutvorcami programu (miera zapojenia je individuálna).

Naše aktivity sa realizujú so zámerom prípravy ľudí s ŤZP na samostatný život. Opierame sa o filozofiu Nezávislého života. Každý človek s ŤZP má právo žiť podľa vlastnej voľby, v prirodzenom prostredí v spoločnosti. Na prekonanie obmedzenia spôsobeného zdravotným postihnutím má k dispozícii spektrum podporných služieb.

V rámci aktivít sa realizuje nácvik manažovania svojho každodenného fungovania (stravovanie, hygiena, vzdelávanie, práca, rodina, voľný čas), vrátane využívania osobnej asistencie ako najlepšieho nástroja na nezávislý život a prípravy na samostatné bývanie. Súčasťou je aj nácvik sebaobhajoby (vyjadrovanie svojich potrieb, svojho chcenia, poznanie svojich práv a ľudskoprávnych dokumentov, robenie rozhodnutí a ich následné vyhodnocovanie a zodpovedanie za nich).

Podporujeme našich klientov, aby sa cítili súčasťou svojej komunity, svojej mestskej časti, svojho mesta, svojho štátu, vrátane EÚ. Potrebujú poznať a uplatňovať svoje ľudské a občianske práva. Sprevádzame ich pri poznávaní svojej spoločnosti a participácii na procesoch, ktoré v nej prebiehajú.