Kvalita sociálnej služby

Systém ukazovateľov kvality sociálnej služby vypracovaný kolektívom zamestnancov DSS

1. Rešpektujúci prístup k prijímateľovi sociálnej služby (PSS)
  → rešpektujeme jeho slobodný výber v otázke vykania alebo tykania
  → oslovujeme ho spôsobom aký si želá
  → načúvame - počúvame nielen to, čo hovorí, vnímame ho celistvo, empatizujeme s ním a zároveň zostávame sami sebou

2. Diskusia ako spôsob komunikácie s PSS aj so zamestnancami
  → o aktivitách, programe, plánoch diskutujeme spoločne
  → podporujeme vyjadrovanie názorov
  → diskutujeme o problematických situáciách, nedorozumeniach
  → pri spoločných diskusiách dodržiavame základné pravidlá
     - rešpektujeme tému diskusie
     - rešpektujeme názory všetkých účastníkov diskusie
     - s rešpektom a pokojom vyjadrujeme aj súhlas či nesúhlas s povedaným
     
- neprerušujeme hovoriaceho, empaticky načúvame
     - naše tvrdenia zdôvodníme

3. Spoločne dohodnuté pravidlá
  → PSS a zamestnanci, spoločne na základe diskusie si vytvárame pravidlá týkajúce sa režimu, poriadku, etikety, správania, vzťahov
  → spoločne dohodnuté pravidlá priebežne dopĺňame a aktualizujeme, pričom spoločne dbáme, aby ich rešpektovali a dodržiavali všetci členovia kolektívu

4. Slobodné rozhodovanie sa
  → PSS podporujeme v slobodnom rozhodovaní sa o výbere aktivít, o účasti na aktivitách, o výbere jedla,...

5. Spôsob tvorby individuálneho plánu
  → prijímateľ služby si vytvára svoj individuálny plán s najvyššou možnou mierou samostatnosti, na základe svojich potrieb, chcení, cieľov, záľub, zamestnanec mu aktívne načúva, podporuje ho, motivuje ho
  → prijímateľov služby s nižšou mierou samostatnosti podporujeme prizvaním k tvorbe individuálneho plánu aj jeho rodičov, resp. ďalších rodinných príslušníkov

6. Aktivizácia
  → PSS podporujeme k vlastnej aktivite (sebaobsluha, hygiena, stravovanie, aktivity,...)
  → PSS podporujeme v snahe prekračovať vlastné hranice (v primeranej miere)

7. Široké spektrum aktivít
  → pri vytváraní aktivít, plánov, programu myslíme na všetkých PSS, na ich potreby
  → poskytujeme dostatočne široké spektrum aktivít, z ktorého si vie vybrať každý PSS
  → aktivity navrhujeme tak, aby PSS podnecovali k sebavyjadreniu a sebaobhajobe a aby rozvíjali ich kritické myslenie a emocionálnu inteligenciu

8. Podpora návrhov, nápadov
  → vlastné návrhy, nápady PSS sú nielenže vítané, ale aj očakávané :) a oceňované
  → vlastné aktivity PSS sú po spoločnej dohode začlenené do týždenného programu, ktorý je zverejnený na FB  stránke “Partia z Inklubu”
  → pri realizácii jednotlivých aktivít, navrhnutých PSS, zamestnanci poskytujú prijímateľom služby potrebnú mieru podpory a pomoci

9. Spätná väzba
  → PSS majú možnosť vyjadriť spokojnosť s poskytovaním sociálnej služby (aj anonymne) formou dotazníkov spokojnosti, návrhom, sťažnosťou