♥ O našom časopise

Prečo vznikol náš časopis ?

Náš časopis vznikol, aby poskytol priestor na vyjadrenie sa ľuďom so zdravotným postihnutím a ich blízkym. V našom zariadení už mnoho rokov prežívame rôzne životné situácie ľudí so ZP, vnímame ich potreby, ich problémy, chcenia. Vieme, že naša spoločnosť dosiaľ nevytvorila podmienky pre prirodzené, samostatné, slobodné fungovanie človeka so zdravotným obmedzením.

Sme presvedčení, že sa to zmení len vtedy, keď sa tomu bude venovať väčšia pozornosť. Práve preto, aby sme spoločnosť lepšie oboznamovali s potrebami ľudí so ZP, sme začali vydávať časopis, ktorý je vytváraný príspevkami konkrétnych ľudí so ZP, ktorí navštevujú naše zariadenie (to nie je podmienka), ďalej príspevkami nás zamestnancov, ktorí vidíme nutnosť o tom všetkom rozprávať verejne, príspevkami dobrovoľníkov, osobných asistentov, rodičov, známych. Naším chcením je vytvárať ho tak, aby boli obohatení všetci zúčastnení – tí, ktorí ho čítajú,aj tí, ktorí ho vytvárajú.

Princíp nášho časopisu

Časopis funguje podľa princípu: „Každý prispieva podľa miery svojich schopností.“ Tento princíp je dôležitý, lebo časopis je otvorený každému prispievateľovi so zdravotným postihnutím. Takáto otvorenosť je potrebná, aby sa aj ľudia so ZP mali príležitosť vyjadriť verejne. Prispievajú aj zamestnanci, dobrovoľníci, rodičia, osobní asistenti,... Jedinou podmienkou je pozitívny charakter príspevku, čo v našom poňatí znamená snahu o vyhnutie sa nekonštruktívnemu nadávaniu. To neznamená, že odmietame realitu, odmietame len nadávky, neprimerané sťažnosti, ohováranie :). Keďže spektrum našich prispievateľov je veľmi rozmanité, aj príspevky sú veľmi rozmanité :). Vypovedajú o prežívaní každého prispievateľa, a tým podporujú okrem spomínaných úloh aj možnosť porozumenia špecifickým potrebám ľudí so ZP.

Hlavné ciele časopisu

1. Podporovať rozvoj každého prispievateľa tým, že vytvorí pekné, zaujímavé, obohacujúce príspevky.
2. Zviditeľňovať problematiku zdravotného postihnutia.
3. Potešiť svet :) vytváraním pozitívne naladeného časopisu.
4. Vytvoriť výborný redakčný kolektív, ktorý sa teší zo svojej práce a zo skvelých kolegov :)
5. Podporovať aktívny, tvorivý spôsob života.

Aký má byť náš časopis ?

  1. pozitívne ladený smile
  2. zmysluplný innocent
  3. jedinečný tým, že doňho prispieva veľmi rôznorodý kolektív, ktorého členovia sa majú radi kiss
  4. veselý, ale môže byť aj vážny miestami surprised
  5. priestor na prispievanie všetkým dobrým ľuďom poskytujúci wink
  6. všeobecne obľúbený cool (toto je vtip)

Pár slov k vysvetleniu štruktúry nášho časopisu: časopis vznikol jednak pre ľudí so ZP, aby mohli vyjadrovať svoje chcenie, svoje potreby, pohľady, názory, spoločnosti, a jednak pre verejnosť, ktorá sa potrebuje dozvedať o potrebách ľudí so ZP, o ich pohľade na život, lebo zdravotné postihnutie je životnou situáciou, ktorá môže vstúpiť do života každého a kedykoľvek. Taktiež platí, že schopnosť pomáhať a vnímať potreby druhého je dôležitou sociálnou a emocionálnou zručnosťou, ktorú potrebuje rozvíjať každý jednotlivec aj celá spoločnosť. Keďže úlohou časopisu je poskytnúť priestor pre vyjadrenie ľuďom so ZP a ich okoliu (predovšetkým ide o našu Partiu z INKLUBu :-)), sú témy, ktoré náš časopis chce podporovať, rozdelené do rubrík. V jednotlivých rubrikách sú zhromaždené články z predchádzajúceho obdobia, kedy sme vydávali tlačený časopis, a odteraz budú do rubrík pribúdať ďalšie aktuálne príspevky jednotlivých členov partie. Nie každý sa podpisuje pod svoje príspevky, niekto nepovažuje svoj podpis za dôležitý, niekto zasa áno. V tomto máme slobodu. Musíme upozorniť na nesmiernu rôznorodosť druhov, rozsahu príspevkov, lebo každý člen partie má úplne iné danosti :-). Niekto má veľmi šikovné myslenie, ale prsty ho neposlúchajú tak, ako by chcel - príspevok vzniká veľmi pomaly. Niekto má zasa veľmi rýchle prsty a iné skvelé danosti, ale nemá také vypovedajúce myslenie. Atď. :-). Máme spoločné pravidlo, že prijímame príspevok od každého člena partie, lebo práve v tom spočíva skvelosť našej partie - že sme rôznorodí, prijímame navzájom svoju rôznorodosť, dopĺňame sa. Pri vytváraní príspevkov platí, že každý ich vytvára podľa miery svojich schopností.