Etický kódex

Etický kódex zamestnancov a organizácie

1. Veríme v inklúziu (vo všetkých jej aspektoch), v jej obohacujúci potenciál pre všetkých zúčastnených (jednota v rozmanitosti)

2. Sme učiaca sa organizácia - veríme v spoločné učenie sa a spoločný rast

3. Uplatňujeme princípy demokratickej kultúry (partnerstvo, spoluúčasť, diskusia)

4. Pestujeme vzťahy v rámci komunity

5. Ceníme si spoluprácu

6. Prijímame zodpovednosť za seba, svoj rozvoj, svoje vzdelanie, pracovné pôsobenie

7. Snažíme sa o pochopenie druhého človeka, jeho pohľadu a jeho reality

8. Staráme sa o svoj vnútorný život (motivácia, reakcie, hodnoty)

9. Hľadáme hranice a zdravé kompromisy (každé stretnutie je stretnutím aspoň 2 realít, každá má právo na uznanie)

10. Rozhodujeme sa zodpovedne a pravdivo

11. Pestujeme vďačnosť a ocenenie (zdroj sily pre vnútorný život)

12. Sme konzistentní - dodržiavame princípy etického kódexu